نرگس محمدیان

1359 تهران - ایران تحصیلات 1380 فوق دیپلم گرافیک از دانشکده هنر کرج - سراسری سابقه کاری تاکنون – 1385 مجسمه سازی 1385 -1382 دفتر معماری و دکوراسیون داخلی آردکو 1382-1378 شرکت طراحی و چاپ پارچه بن نگاه نمایشگاه 1389 نمایشگاه مجسمه "گروه ورق" گالری الهه - تهران 1389 نمایشگاه گروهی "مدال" گالری ماه مهر – تهران 1388 نمایشگاه مجسمه "گروه ورق" خانه هنر – تهران

آثار