نیلوفر مظفری

متولد تهران لیسانس مترجمی زبان •نمایشگاه گروهی مجسمه در فرهنگسرای نیاوران •نمایشگاه گروهی مجسمه در فرهنگسرای خاوران •شرکت در نمایشگاه عکس به مناسبت صدمین سال بلدیه٬ موزه عکس خانه شهر 1386 •نمایشگاه مجسمه گروه کالب در گالری ماه مهر٬ اردیبهشت 1386 •نمایشگاه مجسمه گروه کالب در گالری باران ٬ ﺁبان 1386 •نمایشگاه مجسمه گروه کالب در گالری آرت سنتر( خانه هنر) ٬ آذر 1388 •نمایشگاه مجسمه گروه کالب در گالری آرت سنتر( خانه هنر) ٬ اردی بهشت 1389 •شرکت در بزرگ داشت استاد پرویز تناولی. کاشان٬ خانه احسان٬ خرداد 1389 •اولین نمایشگاه مدال با حضور استاد تناولی٬ گالری ماه مهر ٬ تیر1389 •شرکت در نمایشگاه گروهی به مناسبت رونمایی سایت ایران مجسمه٬ خانه هنرمندان 1389 •نمایشگاه گروهی صد اثر صد هنرمند٬ گالری گلستان ٬ مرداد 1389