راحله نوراور

1363 تهران فوق دیپلم گرافیک دانشگاه ازاد تهران نمایشگاه مجسمه گروه ورق خانه هنر تهران 1388 نمایشگاه گروهی مدال نگارخانه ماه مهر 1389 نمایشگاه مجسمه گروه ورق نگارخانه الهه 1389 نگارخانه اعتماد 1389د "13x18" نمایشگاه گروهی

آثار