سیما نجفی

متولد : 1361 تحصیلات : لیسانس نقاشی نمایشگاه : نمایشگاه گروهی / اکسپوی پکن / چین 1390 نمایشگاه گروهی / نگار برگ / تهران 1390 نمایشگاه گروهی / نگارخانه دانشگاه هنر / تهران1388

آثار