هادی جمالی

هادی جمالی شیراز 1329 دیپلم هنرستان هنرهای زیبای پسران تهران 1350 . لیسانس معماری داخلی دانشکده هنرهای تزِِیینی ( دانشگاه هنر)1354 . فوق لیسانس طراحی صنعتی دانشکده هنر معماری دانشگاه آزاد اسلامی . عضو هیأت علمی دانشکده هنر ومعماری دانشگاه آزاد اسلامی. رئیس گروه طراحی صنعتی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی از 1378 تا 1383. عضو پیوسته انجمن هنرمندان نقاش ایران . عضوسازمان نظام مهندسی استان تهران. عضو شورای مدیریت کمیته آموزش انجمن هنرمندان نقاش ایران از1379 تا 1381 . عضو گروه نقاشان +30.

آثار