غزاله بحیرائی

متولد 1368 تهران کارشناسی نقاشی دانشگاه هنر و معماری

آثار