الهه نشاط

1361 - شیراز تحصیلات: 1383 کارشناسی ریاضی کاربردی، دانشگا ه شیراز، ایران 1386 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه پلی تکنیک تهرُان، ایران

آثار