سودابه ذوالفقاری

سودابه ذوالفقاری متولد 1359 لیسانس جامعه شناسی از دانشگاه تهران نمایشگاه انفرادی نگارخانه لاله دی ماه 1389 نمایشگاه گروهی نگارخانه برگ تیر ماه 1390 نمایشگاه گروهی نگارخانه لاله آبان ماه 1390