آرزو باباگلی

کارشناسی گرافیک فعالیت در حوضه‌ی طراحی گرافیک- عکاسی- نقاشی نمایشگاه‌ها: - نمایشگاه گروهی عکس. 1389. قزوین - نمایشگاه گروهی تصویر‌سازی. 1385. تهران

آثار