غزاله اعلامی

متولد :26/10/1357 محل تولد: تهران لیسانس عکاسی از دانشگاه هنر و معماری واحد تهران مرکز