فرناز کودک جهانی

فرناز کودک جهانی 1365-تهران کارشناسی گرافیک از دانشگاه الزهرا، تیر 1388

آثار