مینا خان بابائی

مینا خان بابائی(مینا خان) متولد سال هزارو سیصدوشصت وسه –تهران و در سال هزارو سیصدوهشتادوشش در رشته مهندسی عمران –نقشه برداری از دانشگاه سراسری فارغ التحصیل شدم.

آثار