افشین چیذری

متولد: ۱۳۶۷ محل تولد تهران: تحصیلات دیپلم نقاشی از هنرستان هنرهای زیبا ۱۳۸۴ دانشجوی رشتة نقاشی دانشگاه هنر ۱۳۸۶ سوابق هنری برگزیده در بخش عکس جشنواره هنرهای تجسمی ارشاد ۱۳۸۳ برگزیده نخستسن جشنواره عکس کودک ۱۳۸۳ برگزیده دومین دوره جشنواره عکس کودک ۱۳۸۴ ۱۳۸۶ برگزیده در جشنواره عکس جوانان ایران ـ ارومیه ۱۳۸۷ برگزیده در دومین دوره ی جشنواره ی دامونفر ـ فرهنگسرای نیاوران نمایشگاه انفرادی: نمایشگاه انفرادی ـ گالری طراهان آزاد ۱۳۹۰ شرکت در نمایشگاههای گروهی: پنچ نمایشگاه گروهی عکس ونقاشی در هنرستان هنرهای زیبا ۱۳۸۳ـ۱۳۸۵ نمایشگاه گروهی ـ گالری اندیشه ۱۳۸۳ ۱۳۸۵ نمایشگاه گروهی ـ گالری فرهنگسرای نیاوران نمایشگاه گروهی ـ گالری فرهنگسرای نیاوران ۱۳۸۷ ۱۳۸۷ نمایشگاه گروهی ـ گالری طراهان آزاد ۱۳۸۶ حضور در بینال عکاسی ـ گالری صبا ۱۳۸۷ حضور در بینال نقاشی ـ گالری صبا نمایشگاه گروهی ـ گالری اثر ۱۳۸۸ نمایشگاه گروهی ـ گالری پردیس ملت ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ نمایشگاه گروهی ـ گالری آن نمایشگاه گروهی ـ گالری دارالفنون ـ کویت ۱۳۹۰