لیلا گودرزی

نام و نام خانوادگی: لیلا گودرزی متولد: 11/2/1361 محل تولد: اصفهان تحصیلات: کارشناسی ارشد نقاشی دانشگاه هنر. سوابق هنری: نمایشگاه انفرادی: سه نمایشگاه انفرادی شرکت در نمایشگاههای گروهی: هفت نمایشگاه گروهی