هوراد گرجی

هوراد گرجی 1356 – تهران لیسانس صنایع دستی دانشگاه هنر- تهران عضو انجمن مجسمه سازان ایران عضو گروه مجسمه سازان معکوس نمایشگاه های انفرادی 1389 گالری ماه 1380 گالری دانشگاه هنر نمایشگاه های گروهی 1390 نمایشگاه هنر دبی ( آرت دبی ) 1389 خانه هنرمندان 1389 گالری ماه 1389 گالری شیرین - گروه مجسمه سازان معکوس 1389 اولین نمایشگاه مدال – گالری ماه مهر 1387 گالری 10 - گروه مجسمه سازان معکوس 1386 شرکت در نمایشگاه بین المللی مدال - انجمن مدال بریتانیا - موزه بریتانیا 1386 خودنگاره - موزه امام علی 1385 گالری اثر - گروه مجسمه سازان معکوس 1379 جشنواره صنایع دستی – مجوعه برج آزادی 1378 جشنواره صنایع دستی - گالری دانشگاه هنر دستیار پرویز تناولی از سال 1381