نسرین یاوری

نسرین یاوری تاریخ تولد: 1972 لیسانس نقاشی از دانشگاه آزاد اسلامی عضو پیوسته انجمن هنرمندان نقاش ایران عضو موسسه توسعه هنرهای تجسمی شرکت در بیش از 20 نمایشگاه فردی و گروهی نقاشی و تصویرسازی مشارکت در چهارم جهان سالانه اسلامی نمایشگاه نقاشی بین المللی، تهران-2007 مشارکت در هفتم سالانه نمایشگاه نقاشی ملی ایران، تهران 2008 تدریس در مدارس، دانشگاه هنر از سال 1995 به عنوان مدرس نمونه توسط حوزه هنر در سال 2004 انتخاب شده عضو هیئت داوران جشنواره بسم، الله حوزه هنر تهران-2005 نمایشگاه ها: نمایشگاه نقاشی 1.فردی گالری ضرابی، تهران 2000 2. نمایشگاه گروهی نقاشی، گالری شبدا، تهران 2001 3. نمایشگاه تصویرسازی، گالری آتشزاد، تهران 2001 4. نمایشگاه نقاشی، گالری شفق، تهران 2002 5. نمایشگاه تصویرسازی، گالری بامداد، تهران 2002 6. نمایشگاه نقاشی، گالری بامداد، تهران 2003 7. نمایشگاه تصویرسازی کودک گالری، تهران 2004 نمایشگاه نقاشی 8.فردی، گالری سیحون، تهران 2006 9. آرت اکسپو بزرگ، کاخ سعدآباد، تهران 2007 10.چهارمین نمایشگاه بین المللی نقاشی جهان سالانه اسلامی 2007 11. نمایشگاه نقاشی (انجمن هنرمندان نقاش ایران)، آمل، 2007 12هفتمین نمایشگاه سالانه نقاشی ملی ایران ، تهران 2008 13. نمایشگاه بزرگ نقاشی انجمن هنرمندان نقاش ایران، گالری هنرمندان ایران، تهران2008