زهرا زواره

زهرا زواره 1360 لیسانس فیزیک شرکت در بینال پنجم نمایشگاه گروهی گالری افرند نمایشگاه گروهی گالری ابن سینا نام اثر :وا - کنش re - action ابعاد :95.40.40 سال 1389