علیرضا معصومی

نام: علیرضا معصومی تولد: 1357 ھ.ش ، انگلستان نمایشگاه‌های انفرادی 1381 تهران، ایران، گالری الهه 1382 تهران، ایران، گالری گلستان نمایشگاه‌های گروهی 1379 تهران، ایران، گالری الهه 1381 تهران، ایران، گالری گلستان 1381 تهران، ایران، گالری آتشزاد 1381 تهران، ایران، گالری گلستا