حسن رازقندی

حسن رازقندی متولد 1363- تهران نمایشگاه های انفرادی 1391- نمایش مجسمه و عکس با عنوان " دشمن " در گالری اعتماد – تهران 1388- نمایش مجسمه با عنوان " ملت تو ما شدیم " در گالری اعتماد – تهران 1387- نمایش مجسمه در استودیوی شخصی در شهرک بین المللی هنرمندان پاریس – فرانسه 1386- نمایش مجسمه – چیدمان با عنوان " مجسمه های ژولی از قصابی تا ماه مهر " – تهران 1385- نمایش مجسمه با عنوان " مجسمه های ژولی " در قصابی میدان سنایی – تهران 1384- پرفورمانس با عنوان " جراحی سکوت " در خانه ی هنرمندان ایران – تهران 1382- چیدمان با عنوان " پشت بومی ها " در تیاتر شهر تهران تعدادی از نمایشگاه های گروهی 1391- نمایش گروهی آثار در فکتوری آرت گالری – برلین – آلمان 1390- نمایش گروهی مجسمه در گالری فروهر – تهران 1390- دومین آرت اکسپوی تهران در گالری شیرین – تهران 1389- نمایش گروهی مجسمه در خانه ی هنرمندان شماره 2 – تهران 1388- نمایش گروهی مجسمه در گالری لاله – تهران 1388- نمایش گروهی مجسمه در خانه ی هنرمندان ایران – تهران 1387- نمایش گروهی آثار در گالری ماه – تهران 1387- نمایش گروهی مجسمه در باغ موزه دکتر حسابی – تهران 1386- پنجمین بینال مجسمه تهران در موزه ی هنرهای معاصر تهران جوایز 1386- جایزه سوم بینال پنجم مجسمه تهران – موزه هنرهای معاصر تهران / 2 ماه اقامت در شهرک بین المللی هنرمندان پاریس – فرانسه عضویت ها عضو رسمی انجمن مجسمه سازان تهران عضو رسمی موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر ایران عضو شهرک بین المللی هنرمندان پاریس – فرانسه