سمیرا تفرج

سمیرا تفرج فکور عضو انجمن مجسمه سازان ایران Samira_tafaroj@yahoo.com 09124806905 1365 رشت،گیلان 1383 دیپلم گرافیک 1384 ورود به دانشگاه تهران و تحصیل در رشته مجسمه سازی 1385 شرکت در جشنواره برفی سعد آباد 1386 شرکت در جشنواره برفی همدان 1388 شرکت در نمایشگاه گروهی جهاد، گالری برگ 1389 ارایه پایان نامه کارشناسی مجسمه سازی با عنوان احجام معلق 1390 شرکت در نمایشگاه گروهی قلک، گالری حنا 1390 شرکت در اکسپو90 و فروش اثر،گالری شیرین 1390 شرکت در نمایشگاه گروهی مقاومت، گالری صبا 1390 شرکت در نمایشگاه مجسمه های کوچک،گالری فروهر 1391 شرکت در نمایشگاه گروهی چهار سوی خیال،خانه هنرمندان 1391 شرکت در نمایشگاه گروهی فیگوراتیو،گالری شیرین