امید حلاج

امید حلاج خوش شعار دیپلم نقاشی از هنرستان سوره لیسانس نقاشی از دانشگاه علم و فرهنگ تهران – 1358 شرکت در8 نمایشگاه انفرادی و بیش از 10 نمایشگاه گروهی