نشست با جمعی از اساتید مربوط به نمایشگاه گروهی طراحی