ساعات جدید

۱۸:۰۹ ۱۳۹۱/۰۱/۱۶

در سال 91 نگارخانه اغلب درروز 4شنبه ها به جای ادینه گشایش می یابدو شنبه هابه جای3شنبه ها بسته می باشد. روز های گشایش یعنی چهار شنبه ها از ساعت 15 تا 20 روز های یکشنبه و دوشنبه و سه شنبه ساعت 12 تا 20 پنج شنبه ها از ساعت 12 تا 18 آدینه از ساعت 17 تا 20 و شنبه ها بسته می باشیم .